Zboží zakoupíte již přímo na www.helma365.eu

Informace o sběru dat a ochraně osobních údajů

Slovenská verze dokumentu ochrany osobních údajů ZDE

Společnost Helma 365, s.r.o., se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, DIČ: CZ27111083, IČO: 27111083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97046, provozovatel projektu na webových stránkách www.ave365.cz (dále jen „webová stránka“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V tomto dokumentu Vás chceme informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás na této webové stránce shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

1. Jaké údaje sbíráme a zpracováváme ?

V závislosti na účelu zpracování a za dále v této Informaci uvedených podmínek o Vás sbíráme, spravujeme a zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • telefon
 • adresu elektronického kontaktu - e-mail
 • doručovací adresu
 • fakturační adresu
 • DIČ, IČ
 • informaci o Vaší IP adrese
 • informace poskytnuté z cookies
 • případně další údaje, o jejichž zpracování je subjekt údajů vždy výslovně informován (např. fotografický nebo jiný obrazový a zvukový záznam, který nám poskytnete v rámci marketingových soutěží)

2. Proč údaje zpracováváme a jak je využíváme (účel a právní základ zpracování)?

Některé údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu:

 • základní identifikační údaje (jméno, příjmení, e-mail) Vámi poskytnuté pro vedení Vašeho účtu na našich webových stránkách, a to pro účely našeho oprávněného zájmu tyto údaje pro vedení účtu na webových stránkách zpracovávat
 • doplňující identifikační a kontaktní údaje za účelem Vaší jednoznačné identifikace pro plnění smlouvy uzavírané prostřednictvím našich webových stránek a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (tj. doplňující informace, které poskytnete před uzavřením smlouvy na Vašem účtu pro usnadnění následného uzavření smlouvy)
 • Vaši e-mailovou adresu získanou v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, a to za účelem zasílání obchodních sdělení
 • Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašem nákupu pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů (např. pro účely reklamace)
 • Vaše údaje v nezbytném zákonném rozsahu pro plnění našich zákonných povinností (zejména identifikační a kontaktní údaje pro vystavení, zaúčtování a archivaci smluv, objednávek a daňových dokladů pro vedení účetnictví apod.)

Pro zpracování některých údajů pro některé účely potřebujeme Váš souhlas, tyto údaje i účel zpracování jsou vždy uvedeny v souhlasu, který poskytnete:

 • pro marketingové činnosti jako je:
  • zasílání aktuálních informací, nabídek a jiných obchodních sdělení, v případě, že jste nám neposkytli Váš elektronický kontakt v souvislosti s prodejem výrobku nebo služeb, potřebujeme Vaši emailovou adresu,
  • sledování pohybu uživatelů na webových stránkách a profilování, pro něž potřebujeme znát Vaši IP adresu a umístit na Váš počítač tzv. cookies (viz bod 10 těchto informací)
  • individualizace nabídky služeb a produktů, pro něž potřebujeme znát Vaši IP adresu a cookies
  • soutěže, pro něž sbíráme Vaše další identifikační a kontaktní údaje, případně nám v jejich rámci poskytujete i fotografický záznam či videozáznam
  • profilování, zejména rozboru, hodnocení a odhadu aspektů týkajících se zejména Vašich minulých nákupů, preferencí, chování na webových stránkách, míst, kde se nacházíte, to vše pza účelem poskytování a zlepšování našich služeb a produktů a jejich individualizaci co nejpřesněji dle Vašich potřeb
 • za účelem zlepšení a rozvoje našich služeb a produktů prostřednictvím Vašich názorů v rámci dotazníků, anket, diskuzí, kdy sbíráme Vaši e-mailovou adresu, případně jiné údaje, které nám poskytnete
 • pro vedení zákaznické databáze minulých i potenciálních zákazníků
 • z dalších důvodů, které Vám případně sdělíme vždy před zpracováním údajů.

 3. Jak údaje získáváme?

Údaje získáváme s ohledem na smluvní charakter vztahu s Vámi zásadně na základě Vašeho dobrovolného poskytnutí těchto údajů.

Některé údaje dále získáváme automatizovaně, když používáte naše služby, a to zejména prostřednictvím cookies a logování (viz bod 10. těchto Informací). Některé údaje získáváme také od našich obchodních partnerů, kterým jste údaje při použití naší služby nebo následně poskytli (např. provozovatelům služeb Heureka.cz, Facebook, Google Analytics, AdWords, Sklik apod.).

4. Jak údaje zpracováváme?

Vámi poskytnuté údaje zpracováváme elektronickou formou a v této formě jsou uchovány a zabezpečeny.

5. Jak dlouho údaje uchováváme a zpracováváme?

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, dokud trvá právní důvod jejich zpracování, v případě souhlasu dále dokud nebude souhlas s jejich zpracováním odvolán, případně nedojde-li k ukončení zpracování ze zákonných důvodů.

Údaje zpracovávané za účelem marketingu budou zpracovány nejdéle po dobu 3 let.

6. Jak údaje chráníme?

Osobní údaje jsou pod stálou elektronickou a procedurální kontrolou zajištěnou prostřednictvím:

 • organizačních opatření jako jsou vnitropodnikové zásady nakládaní s osobními údaji a smluvní zajištění zpracovatelských povinností. Osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti
 • přiměřených technických prostředků a příslušných opatření.

Právo na ochranu osobních údajů Vám zaručuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7. S kým údaje sdílíme?

Údaje sdílíme z níže vymezených důvodů s dále uvedenými kategoriemi příjemců:

 • státní orgány, resp. další subjekty v rámci plnění zákonných povinností jako jsou orgány dohledu, orgány státní správy apod.,
 • jiné než státní subjekty, pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv a pro plnění zákonných povinností např. s daňoví poradci, účetní, advokáti atd.
 • externí subjekty, které provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené s námi, a to zejména:
  • dopravci, doručitelé a výdejní místa, a to za účelem splnění smlouvy, tj. doručení objednaného zboží, výher ze soutěží apod.
  • poskytovatelé on-line platebních služeb za účelem provedení bezhotovostní platby za naše zboží a služby
  • poskytovatelé DTP, grafických, tiskových, knihařských a obdobných služeb za uvedeným účelem
  • společnosti zajišťující marketingové služby
  • poskytovatelé informačních systémů a aplikací za účelem poskytování služeb naší společnosti (hosting, webhosting, správa obsahu, zasílání obchodních sdělení apod.)
 • poskytovatelé dalších aplikací a systémů, kteří údaje nezpracovávají, ale mohou jim být za smluvně vymezených podmínek v rozsahu nutném k plnění služby zpřístupněny
 • společnosti působící v rámci skupiny Helma 365 (skupina Helma 365 zahrnuje tyto společnosti: Helma 365, s.r.o.; WEST servis s.r.o.; Stil 365 s.r.o.; AVE DAY a.s., H365 a.s.)
 • za účelem automatizovaného zasílání obchodních sdělení provozovatel služby MailChimp, kdy k předání údajů dochází do třetí země. Provozovatel této služby je registrován v programu EU-US Privacy Shield, zásady ochrany soukromí jsou dostupné zde: https://mailchimp.com/legal/privacy/
 • v rozsahu údajů o zakoupeném zboží a e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách e-shopu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči našemu e-shopu v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres a údajů o zakoupeném zboží se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na e-shopu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu a údaje o zakoupeném zboží použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese http://onas.heureka.cz/resources/attachments/p0/60/obchodni-podminky-overeno-zakazniky-heurekacz-2016.pdf. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy a údaje o zakoupeném zboží uchovává po dobu, po kterou je náš e-shop zařazen do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči našemu e-shopu nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku
 • i jiné subjekty v rozsahu dle Vašeho souhlasu.

Rozsah poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů je vždy omezen na údaje nezbytné pro naplnění účelu a poskytnutí závisí na právním základu zpracování dle čl. 2 shora.

8. Jaká Vám garantujeme práva?

Máte zejména právo

 • požadovat přístup k osobním údajům
 • na opravu údajů
 • na výmaz údajů
 • na omezení zpracování
 • na přenositelnost osobních údajů
 • vznášet námitky proti zpracování
 • kdykoliv odvolat svůj souhlas ke zpracování

9. Jak můžete uplatnit další svá zákonná práva?

Požadované úkony provedeme v zákonem stanoveném rozsahu na základě Vaší žádosti. Některé úkony můžete provést i sami prostřednictvím nastavení Vašeho účtu, zejména opravy Vašich údajů. Účet můžete o sami zrušit, aniž by tím však byla dotčena naše práva zpravovat Vaše údaje z jiných právních důvodů. Jakékoliv Vaše žádosti, námitky, oznámení změn údajů a další Vaše požadavky přijímáme na adrese GDPR@helma365.eu.

Jsou-li žádosti subjektů údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, můžeme Vám účtovat přiměřený poplatek k pokrytí vzniklých nákladů nebo můžeme odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

10. IP adresy, cookies

IP adresy
IP adresa (adresa internetového protokolu)

IP adresa se přenáší při každém vyslaném požadavku na webový server, aby věděl, kam má zaslat odpověď. Dynamickou a statickou IP adresu obdrží každý zákazník od svého poskytovatele internetového připojení („ISP“), a to v okamžiku svého připojení na internet. Z tohoto důvodu může ISP určit konkrétního zákazníka, kterému IP adresu přiřadil. Webserver ukládá celé IP adresy pro případ vyžádání součinnosti např. s PČR apod.

Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení malé datové soubory, obecně nazývané cookies. Důvodem používání je zajištění plné funkčnosti webu a pohodlí uživatelů, ze statistických důvodů a pro přizpůsobení informací a reklam vašim zájmům, například dle obsahu webu, který jste navštívili.

Cookies si pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na těchto stránkách provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Technické cookies

Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

Cookies      Účel
externaFontsLoaded Pomáhá nám s načítáním fontů
NOCHACHE Pomáhá s rychlostí načítání webu
PHPSESSID Slouží k identifikaci přihlášení
previousURL Ukládá předchozí navštívenou stránku
referal Pomáhá s identifikaci předchozího zdroje návstěv
mccid a mceid Interní informace pro zajištění správného chodu stránek
SRV_id Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti
CookiesOK Souhlas s použitím cookies

 

Soubory cookie třetích stran

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google, Facebook, Instagram, Youtube). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami, mohou používat své soubory cookie a aktivní komponenty a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat, nemáme žádný vliv na zpracování osobních údajů těmito poskytovateli služeb.

·      Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

·      Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Analytická cookies
Cookies (služba) Účel  
Google Analytics      Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním uspěšnosti webu      Podmínky služby Google Analytics
Marketingové cookies
Cookies (účel) Účel  
Google Adwords      Používáme Adwords k cílení reklamy      Podmínky služby Google Adwords
Seznam Sklik Používáme Sklik k cílení reklamy Podmínky služby Sklik
Facebook audience Používáme Facebook k cílení reklamy Podmínky služby Facebook

 

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Informace o používání souborů cookie a o tom, jak se nakládá s vašimi daty a o vašich právech a nastaveních, najdete na webových stránkách příslušného poskytovatele:

 • Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme v rámci služby Google Analytics, která je poskytována společností Google Inc. Více informací https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/cookies/ 
  a https://policies.google.com/privacy?hl=cs

 • Náš web obsahuje soubory cookie sociálních médií, které vám na tomto webu zobrazují naše nejnovější příspěvky z příslušné sociální sítě. Dále některé cookie umožňují uživatelům přihlášeným ke svému účtu na příslušné sociální síti sdílet obsah prostřednictvím této služby. Používáme k tomu sociální zásuvné moduly sociálních sítí Facebook, Instagram. Jste-li přihlášeni ke svému účtu na příslušné sociální síti, může provozovatel sociální sítě spojit vaši návštěvu s vaším účtem. Nechcete-li, aby provozovatelé sociálních sítí shromažďovali vaše data prostřednictvím našich stránek, musíte se před návštěvou našich stránek ze svých účtů na sociálních sítích odhlásit.
  Používáme sociální zásuvné moduly těchto sociálních sítí:
 • Dále používáme videoplatformu YouTube provozovanou společností YouTube LLC. YouTube je platforma, která umožňuje přehrávání audio a video souborů. Obsahuje-li některá strana z našich internetových stránek integrovaný přehrávač YouTube, vytvoří se spojení s YouTube pro zajištění přenosu videa. Je-li navázáno spojení s YouTube, jsou na YouTube přenášena data. Více informací v prohlášení YouTube o ochraně dat: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz

 • Soubory cookie také používáme k reklamním účelům, k výběru reklam podle toho, co je pro Vás relevantní (remarketing). Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování na webu a obsahu navštívených stránek. V rámci segmentace můžeme také sbírat obecné informace o přibližné geografické lokaci Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Tato data jsou sbírána za účelem poskytnutí personalizovaného obsahu na základě Vaší geografické lokace. Více informací o pravidlech získáte na stránkách reklamních systémů, provozovaných:

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. 

Zabránit sběru dat můžete odmítnutím používání souborů cookies. K dispozici máte online dostupné nástroje, kterými můžete kontrolovat soubory cookie a obdobné technologie, včetně možností volby v nastavení svého prohlížeče pro blokování a odstraňování souborů cookie. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách: